Contact the journalPublishe

Chien-Wen Kou

Institute of International Relations
National Chengchi University

Chief Editor

Chien-Wen Kou

Department of Political Science
National Chengchi University

Executive Editor

Scott Y. Lin

Graduate Institute of Development Studies
National Chengchi University

Assistant Editor

Chun-Shan Huang

Institute of International Relations
National Chengchi University

     

Organization

Institute of International Relations, National Chengchi University

Address

No. 64, Wan Shou Road, Wen Shan District, Taipei 116, Taiwan (ROC)

Telephone

+886-2-82377237

Fax

+886-2-29397352

Email

wenti@nccu.edu.tw